1. Aktualności
  2. O szkole
  3. Dla ucznia
  4. Dla rodzica
  5. Dokumenty
  6. Artykuły
  7. Multimedia

newsy iconNasza jakość – Twoja szansa
Projekt "Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego" jest realizowany przez Miasto Zabrze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT Subregionu Centralnego.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów zabrzańskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Realizację projektu zaplanowano od września br. do września 2019 r. w zabrzańskich szkołach zawodowych i jednej placówce kształcenia zawodowego.

W ramach projektu przewidziano następujące działania:
- doradztwo edukacyjno - zawodowe dla 1194 uczniów w zabrzańskich szkołach zawodowych biorących udział w projekcie,
- podnoszenie umiejętności zawodowych uczniów poprzez organizację zajęć specjalistycznych oraz kursów i szkoleń dających uprawnienia zawodowe,
- zorganizowanie praktyk i staży dla 597 uczniów u pracodawców,
- doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 116 nauczycieli kształcenia zawodowego/ instruktorów praktycznej nauki zawodu,
- wdrożenie nowych innowacyjnych form kształcenia,
- doposażenie pracowni zawodowych tak, aby w jak największym stopniu odzwierciedlały warunki pracy u pracodawców,
- zwiększenie współpracy szkół i placówki z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Okres rzeczowej realizacji projektu: 26.09.2016 – 23.09.2020
Deklaracja dostępności

Dziennik elektroniczny Vulcan
Facebook Centrum Edukacji
youngface.tv/centrum-edukacji
Multi News/centrum-edukacji
Brazowa tarcza 2021
Brazowa tarcza 2015
Szkolny Klub Sportowy GWAREK Zabrze
PO WER
Erasmus plus
nasza jakość twoja szansa
Zawód jutra
Aktywna tablica
Akademia Śląska
Biuletyn Informacji Publicznej - Zabrze
Elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejLista artykułów  • Lista gazetki  • Newsy
Valid XHTML 1.0  • Valid CSS 3
Daniel 'zoNE' Gabryś