1. Aktualności
  2. O szkole
  3. Dla ucznia
  4. Dla rodzica
  5. Dokumenty
  6. Artykuły
  7. Multimedia

newsy icon"Kompetentna kadra-lepsza szkoła"
Projekt rozpoczyna się 01.10.2020 i realizowany będzie w ramach programu Erasmus+ KA101 - Mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt ma dwuletni okres realizacji (2020-2022) i jest skierowany do nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, specjalistów, członków kadry kierowniczej oraz pracowników niepedagogicznych.
Cele i zadania projektowe wynikają z opracowanego na lata 2020-2024 Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły. Został on opracowany w oparciu o zdiagnozowane obszary działalności szkoły wymagające poprawy we wszystkich jej płaszczyznach. Przewidziano działania polegające na uczestnictwie w zorganizowanych kursach językowych (5 pracowników szkoły), szkoleniach metodycznych z zakresu edukacji poza formalnej i rozwoju kompetencji w zakresie edukacji włączającej (3 nauczycieli). Zaplanowano kurs umiejętności TIK (ICT) w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem aplikacji internetowych oraz smartfonów i tabletów na lekcjach języków obcych: angielskiego i niemieckiego (1 nauczycieli) oraz metody CLIL (1 nauczyciel informatyki). Ze względu na fakt wyznaczenia szczególnej roli wolontariatu w polskim systemie edukacyjnym od 2017 r. przeszkolony zostanie nauczyciel na kursie specjalistycznym z tego zakresu.
Drugi rodzaj działania to Job shadowing - poznawanie pracy na danym stanowisku poprzez obserwację. W działaniu tym weźmie udział czteroosobowa grupa nauczycieli, która pojedzie do szkoły Berufskolleg am Haspel z Wuppertalu. Szkoła ta to jedna z najnowocześniejszych szkól branżowych w Niemczech z bogatymi tradycjami, bardzo dobrze zorganizowana, posiadająca wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczającą i wzorcową bazę. Osiąga bardzo dobre wyniki nauczania, jest wzorcowym przykładem kształcenia branżowego szkolnictwa w Europie. Udział nauczycieli w Job shadowig&# 8217;u pozwoli na wymianę dobrych praktyk, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, wsparcie mobilności i przedsiębiorczości oraz doskonalenie umiejętności językowych.
Nauczyciele, którzy podejmować będą mobilności otrzymają ze strony organizacji wysyłającej daleko idącą pomoc w planowaniu wyjazdów, jak również w trakcie pobytu w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów. Koordynator projektu zapewni odpowiednie przygotowanie językowe i kulturowe uczestników. Wszystkie działania mobilności podlegać będą certyfikacji (europass, certyfikaty językowe dla wszystkich uczestników projektu wydane przez instytucję szkoleniową realizującą przygotowanie językowe, certyfikaty potwierdzające udział w mobilnościach wydane przez partnera zagranicznego (szkoleniowego lub szkołę partnerską), certyfikaty potwierdzające udział i realizację projektu "Kompetentna kadra – lepsza szkoła" wydane przez szkołę wysyłającą. Wszystkie zaplanowane działania projektowe podlegać będą okresowej ewaluacji zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu projektu. Jej celem będzie dostarczenie informacji w jakim stopniu zrealizowane zostały cele długoterminowe.
Spodziewane efekty podjętego przedsięwzięcia to: podniesienie kwalifikacji i kompetencji w tym językowych, podwyższenie poziomu jakości nauczania i uczenia się, rozwój kompetencji społecznych i kulturowych, rozszerzenie kompetencji w zakresie IT: wykorzystania narzędzi informatycznych, porównanie systemów edukacyjnych szkół z krajów europejskich, zwiększenie motywacji nauczycieli do działań na rzecz szkoły i rozwoju osobistego, potrzeba wprowadzenia innowacji do oferty edukacyjnej szkoły oraz realizacji innowacji i eksperymentów pedagogicznych.
Długoterminowy wpływ efektów nada placówce wymiaru europejskiego poprzez stosowanie innowacyjnych metod nauczania, zarządzania oraz komunikacji międzynarodowej. Osiągając te cele oczekuje się w perspektywie kilkuletniej przede wszystkim wzrostu wyników nauczania, ograniczenie drugoroczności uczniów i lepszych wyników egzaminów zewnętrznych. Efektywność nauczania to główny długoterminowy cel projektu. Wzmocni się prestiż szkoły w środowisku lokalnym i wpłynie na rozwój organizacyjny placówki. Ważnym celem długoterminowym planowanego przedsięwzięcia jest europejski wymiar naszej szkoły. Współpraca międzynarodowa naszej instytucji to ważny obszar oddziaływania na kształtowanie pożądanych postaw aktywności naszych wychowanków. Wieloletnim celem oddziaływania na społeczność uczniowską jest kształtowanie postaw aktywności w wielu dziedzinach ról społecznych. Projekt wzmocni również współpracę ze środowiskiem lokalnym.
Deklaracja dostępności

Dziennik elektroniczny Vulcan
Facebook Centrum Edukacji
youngface.tv/centrum-edukacji
Multi News/centrum-edukacji
Brazowa tarcza 2021
Brazowa tarcza 2015
Szkolny Klub Sportowy GWAREK Zabrze
PO WER
Erasmus plus
nasza jakość twoja szansa
Zawód jutra
Aktywna tablica
Akademia Śląska
Biuletyn Informacji Publicznej - Zabrze
Elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejLista artykułów  • Lista gazetki  • Newsy
Valid XHTML 1.0  • Valid CSS 3
Daniel 'zoNE' Gabryś