2010.09.23 - Rajd Turystyczno-Historyczny

SAM 1040 SAM 1054 SAM 1067 SAM 1041
SAM 1050 SAM 1060 SAM 1065 SAM 1064
SAM 1044 SAM 1049 SAM 1068 SAM 1057
SAM 1052 SAM 1048 SAM 1063 SAM 1053
SAM 1056 SAM 1043 SAM 1066 SAM 1055
SAM 1039 SAM 1046 SAM 1061 SAM 1051
SAM 1042 SAM 1047 SAM 1045