2014.02.26 - Babeczkowa bitwa

SAM 3892 SAM 3895 SAM 3889 SAM 3894
SAM 3888 SAM 3893 SAM 3883 SAM 3891
SAM 3882 SAM 3886